Symulacje biznesowe – wizytówka doradcy

Profesjonalne gry i ćwiczenia biznesowe

Audyt projektu – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem programu nr MEB/44 3 7 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania środków z Panatlantyckiego Funduszu Oświatowego

Porządek dyskusja podczas warsztatu obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Pomiar sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Ośrodki na Szkolenia w Rucianem
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • Ocena realizacji projektów systemowych
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Projekt będzie omówiony pod kątem skuteczności w wymienionych nizej dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
 • Produkcja klejów
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oprogramowaniem
 • Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: opoczyński oraz braniewski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Wyrobów Tytoniowych w Augustowie S.A., Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” S.A., AUTO MOTO GAZ Sławomir Załęski, HOTELE ADC, Stowarzyszenie Bugaj V , Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PŁONIA” , BCC KRZYSZTOF PULKIEWICZ, Convert Paper Spółka Komandytowo-Akcyjna, House4Human Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, MDA GROUP S.C. Krzysztof Janiak, Mateusz Sitarz, Pascal , uczestnicy.pl , CLEDAR Sp. z o.o., Podlaska Fabryka Okien i Drzwi Witraż Sp. z o.o., Bogusława Nowak, Zbigniew Nowak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe PAOLA spółka cywilna

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.