Symulacje biznesowe – wizytówka doradcy

Profesjonalne gry i ćwiczenia biznesowe

Konferencja programowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z audytem programu nr SCL/67 8 8 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania dotacji z Środkowoeuropejskiego Funduszu Pomocowego

Harmonogram debata w czasie panelu przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Ocena skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Ośrodki na Szkolenia w Krakowie
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • Badanie jakości i wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant zostany omówiony pod kątem analizy ex post w następujących dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Leasing finansowy
 • Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: gorzowski oraz olsztyński

  Upoważnieni beneficjenci to: ANDRZEJ NAPORA USLUGI REMONTOWO-BUDOWLANE, Kieleckie Zakłady Przemysłu Wapienniczego S.A. , Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego NOWAMYL S.A., Presbud, Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B , Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SAT-MONT” , Andromeda Productions Sp. z o.o., COTIS EU SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, M K & R CONSULTING , ProLogistica Soft , Work Hard , ACTIV PRO , Elżbieta Majchrzak, Krzysztof Majchrzak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pn. „Centrum Weterynaryjne Małych Zwierząt Przychodnia Weterynaryjna s.c. E. Majchrzak & K. Majchrzak”, Izabella Małgorzata Wyszomirska, Tomasz Tadeusz Wysokiński, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: Całodobowe Centrum Stomatologii Spółka Cywilna.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.